Skip nav
Efektívne vykurovanie hál, skladov, terás...

Riadenie vykurovacích systémov

komplexný inteligentný systém riadenia vykurovacích systémov s riadením denného maxima odberu plynu.

Komplexný inteligentný systém AGS je určený na samostatné ON LINE riadenie vykurovacích systémov s cieľom minimalizácie spotreby vykurovacieho média na dosiahnutie zadaného teplotného komfortu. Spotrebu vykurovacieho média za 24 hodín (plynárenský deň) je možné účinne limitovať zvolenou výškou denného maxima odberu.

AGS je prednostne určený pre reguláciu a riadenie odberu plynu plynových vykurovacích telies infražiaričov vo výrobných halách ale je ho možné rozšíriť o monitorovanie a reguláciu aj ďalších technologických médií a parametrov (el. energia, teplo, voda, para, stlačený vzduch a pod.) a zaradiť do jestvujúceho informačného systému, alebo použiť ako základ pre vlastný informačný systém rozšíriteľný v budúcnosti o ďalšie funkcie. Aplikačný program SAGS je vyvinutý na platforme univerzálneho monitorovacieho a riadiaceho systému reálneho času (SCADA) Control Web 6 (Moravské Přístroje, spol. s r.o., www.mii.cz).

O produkte

Aplikačný inteligentný program SAGS

je určený na inteligentné automatické riadenie a kontrolu sálavých a teplovzdušných vykurovacích systémov v halách tak, aby bola minimalizovaná spotreba zemného plynu pri dosiahnutí zadaných teplotných parametrov v halách a výrobných priestoroch. SAGS zároveň monitoruje a v prípade potreby aj reguluje množstvo odobratého plynu za časovú jednotku 24 hod, tak aby nebolo prekročené zmluvne dohodnuté množstvo s dodávateľom (denné odberové maximum). V programe sú použité postupy zabezpečujúce diagnostikovanie správnej činnosti HW, SW a robustnosť celého systému.

Funkcia CALENDAR - riadenie teplôt v zónach ohrevu.

Uskutočňuje sa na základe predvolenej želanej teploty v kalendári. Kalendár má formu tabuľkového kalkulátora a spôsob obsluhy je dobre známy z podobných, masovo používaných produktov, napr. MS Excel. Jeho kapacita údajov (predvolený časový interval, typové denné priebehy teplôt, počet zón, poznámky) ďaleko presahuje bežnú potrebu. Kalendár je doplnený stĺpcovými grafmi znázorňujúcimi priebeh želanej teploty pre aktuálny alebo editovaný deň pre jednu alebo všetky zóny. Program SAGS vykonáva automatickú identifikáciu parametrov jednotlivých zón na základe ktorej potom riadi ohrev tak, aby skutočná hodnota teploty v zóne zodpovedala želanej teplote v čase podľa zadania v kalendári.

Funckia IN TIME - inteligentný zákur každej zóny.

Dispečer zadáva do systému iba informáciu, ktorá mu je známa a vychádza z potreby výroby t.j. začiatok a koniec pracovnej zmeny a požadovanú pracovnú teplotu. Nezadáva predstih vykurovania pred začiatkom pracovnej smeny!!!

Moment začiatku ohrevu, stabilizácia zvolenej teploty a jej korekcia, ako aj prechod na útlmovú teplotu sú riadené automaticky programom, vzhľadom na aktuálnu vonkajšiu teplotu a parametre riadeného systému, bez zásahu obsluhy. Inteligencia AGS spočíva v tom, že používa postupy pre rozpoznávanie nových situácií v zónach ohrevu, analyzuje vzťahy medzi nimi, učí sa na nich, mení a upresňuje svoj model riadeného systému, na základe ktorého robí účelné zásahy, vrátane predvídania dôsledku týchto zásahov.

Funkcia DEMAX - monitoring a regulácia spotreby ZP

sa uskutočnuje načítavaním hodnoty okamžitého odberu ZP z prepočítavačov plynu, jej znázornením v stĺpcovom diagrame a v priebežnom grafe a archiváciou v štandardnom DBF súbore. Diagram je doplnený stĺpcovým grafom predpokladaného (predikcie) celkového odberu na konci dňa. Základnú časť regulácie odberu plynu tvorí trojstavový regulátor s premenlivou hysteréziou. Vstupnou veličinou je celková spotreba plynu za časový interval odpočtu ktorá je porovnávaná s priebehmi hysteréznych kriviek. Na základe výsledku tohto porovnania rozhodne regulátor či zníži, zvýši alebo ponechá požadovanú teplotu pre určité zóny ohrevu. Pre zóny ohrevu je možné zvoliť rôznu prioritu akčného zásahu jednotlivo i v skupinách. Riadenie odberu zemného plynu sa realizuje v priebehu celého regulačného obdobia postupným znižovaním teplôt vo vykurovaných zónach podľa ich predvolenej priority tak, aby nedošlo ku prekročeniu zadaného denného odberového maxima. Vhodnou voľbou charakteru obmedzujúcich kriviek na stĺpcovom diagrame možno dokonca docieliť rôzny stupeň spotreby ZP počas 24 hodín (plynárenského dňa).

Funkcia ANTITHIEVE - zabraňuje neoprávnenému ochladzovaniu teplotných čidiel v halách

Zamedzuje prekurovaniu zón vplyvom nepovoleného ochladzovania teplotných čidiel umiestnených v jednotlivých zónach. Charakteristiky čidla sú nepretržite sledované a porovnávané. V prípade zistenej anomálie systém vyhlási čidlo za chybné,vyradí ho z činnosti a generuje chybové hlásenie. |

Funkcia ARCHIVE - informácie o činnosti systému

Akčné zásahy obsluhy aj systému, ako aj všetky informácie o priebehu vykurovania v jednotlivých zónach sú archivované. Na základe grafického zobrazenia archivovaných hodnôt sa vyhodnocuje efektivita vykurovania v zónach vykurovacieho systému. Táto funkcia umožňuje definovať spotrebu zemného plynu každej vykurovacej zóny za vybrané časové obdobie.

Funkcia SAFETY ACCESS - zamedzenie neoprávnených zásahov.

Pre ochranu pred neoprávnenými zásahmi do systému a priebehu vykurovania sú vybrané ovládacie prvky zabezpečené prístupovým heslom . V programe sú použité tri základné úrovne prístupových práv. Každá osoba vstupujúca do systému používa vlastné heslo s oprávnením na vstup do jednotlivých úrovní.

Elektronické moduly (MAGS)

Spĺňajú prísne požiadavky na priemyselné zariadenia, vyrobené v súlade s normou ISO 9001. Konfigurácia funkčných blokov v moduloch a ich spôsob prepojenia s riadiacim PC umožňuje vysokú variabilitu systému tak, aby sa pri vždy dosiahli požadované vlastnosti systému pri čo najnižších nákladoch.

Elektronická časť modulov je jednoducho vymeniteľná po častiach (blokoch) upevnených zaklapnutím na DIN lište. Rozhodujúce stavy blokov (prítomnosť signálu na vstupe, stav relé, stav komunikácie, napájanie) sú signalizované rôznofarebnými LED diódami.

Moduly majú vlastnú diagnostiku niektorých dôležitých stavov s prenosom na riadiaci PC. Vnútorná konfigurácia (EEPROM) je kontrolovaná a zadávaná z riadiaceho PC, alebo priamo na mieste z notebooku, či servisného mikrokontroléra, pomocou jednoduchého servisného programu. Modul je štandardne dodávaný v plastovej skrini s krytím IP 65. V prípade prerušenia komunikácie s riadiacim PC modul umožnuje prejsť do režimu ručného riadenia.

Vlastnosti elektronických blokov boli overené pri nasadení v automobilke MB, Tesla Sezam, Národné divadlo Praha, pri rekonštrukcii atómovej elektrárne v Dukovanoch, Temelíne, pre riadenie jadrového reaktora na ČVUT v Prahe, pri dodávke automatizovaných skúšobných zariadení v Applied Precision, Lignotesting, STÚ v Bratislave, ČVUT v Prahe, v Katowiciach, Krakowe, rakúskom Graci, v Ramalláhu, na Taiwane a pod.

Dátová sieť

môže byť použitá prakticky akákoľvek zo súčasných typov metalických či optických sieti a bezdrôtového prenosu. Topológia použitej siete a jej prípadná integrácia do jestvujúceho informačného systému používateľa je vždy individuálne "šitá na mieru", podľa situácie a požiadaviek zákazníka. Z prenosových protokolov sú uprednostňované : RS232, RS485, RS422, DDE klient, TCP/IP, OPC, DeviceNet, CAN, HTTP klient, pre príjem a odosielanie SMS.

Pre priemyselné automaty : Allen Bradley DF1 (full/half duplex), AMiT DDBNET 32, PLC Direct by Koyo, Honeywell C-BUS, Honeywell S-BUS, Johnson Controls N2Bus, Mitsubishi Melsec A, FX, Modicon MODBUS, Modicon MODBUS TCP/IP, Omron Sysmac HostLink, Promos Profibus a Tecomat, SAIA protokol S-Bus, SAMSON Trovis, Simatic S5/S7, S7MPI, S7/PPI, Tecomat/EPSNET, ZAT protokol HDLC master/slave.

Ovládače samostatných jednotiek : Advantech ADAM 4000/5000, centrály D9201 pre regulátory D9101/D9201 a stanice Vardis, prepočítavač množstva plynu ELCOR-94, Regulátor KS-98/KS-98+, regulátor Promos RT/RT40/RTm (RS485, telef. sieť, modemy), Supercal merače tepla M-BUS, TEDIA MicroUnit, TEDOM kontroléry MX a PX pre kogeneračné jednotky, TZelemetrický systém RADOM, USB moduly DataLab I/O, DataLab IF/EIB, regulátor MRS 04, PCL karty Advantech (aj pre rýchle deje), PC karty TEDIA.

Riadiace centrum

Minimálna požadovaná konfigurácia PC pre inštaláciu aplikačného programu :
 • procesor 1,2 GHz
 • operačná pamäť 128 MB
 • 1 x PCI slot (v prípade použitia internej kartyRS-485)
 • 2 x USB
 • HDD 100 GB
 • CD mechanika
 • klávesnica US/SK
 • monitor 19", 1280 x 1024 pxs
 • OS Microsoft Windows 2000, alebo XP Professional
 • Odporúčame použitie záložného zdroja UPS proti výpadku napájacej siete.

Hlavné výhody využitia systému AGS.

 1. Úspora ZP - eliminovaním vplyvu človeka na riadenie vykurovania.
 2. Umožňuje uzavrieť dohodu na nižšie denné maximum a tak platiť menej za dodávateľom rezervovaný maximálny denný odber.
 3. Eliminuje sankcie za prekročenie denného limitu na odber ZP.
 4. Úspora ZP - detailnou analýzou efektívnosti vykurovacieho systému samostatne pre každú vykurovaciu zónu čo pri rekonštrukcii vykurovacích systémov prináša spravidla prekvapujúce úspory oproti pôvodným nákladom.
 5. Umožňuje ďalšie grafické a štatistické zpracovanie procesných a spracovaných údajov. Dajú sa jednoducho preniesť a spracovať pomocou iných štandardných programov (MS Excel, MS Word a pod.). Všetky záznamy majú štandardný formát DBF. Je možnosť ich rozšíriť o ďalšie štandardné i neštandardné výstupy a formuláre podľa priania používateľa.
 6. Systém je možné integrovať do jestvujúcej podnikovej siete, rozšíriť o vzdialený prístup cez bežný prehliadač internetu alebo o komunikáciu cez GSM služby.
 7. Poskytuje pre používateľa komfort na úrovni moderného monitorovacieho a dispečerského pracoviska.